عرقات: آمریکا هرگز طرح صلح در خاورمیانه ارائه نخواهد داد
صائب عریقات، دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین تاکید کرد آمریکا برای صلح میان فلسطین و رژیم صهیونیستی هرگز طرح صلح ارائه نخواهد داد.