عزل برخی از مقامات شرکت گاز پاکستان به دنبال بحران انرژی
نخست وزیر پاکستان روسای شرکت‌های گاز مصرفی را بر سر قطعی گاز برکنار کرد.