عضویت ۳۸ هزار نفر در کانون پرورش فکری کردستان
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان از عضویت ۳۸ هزار و ۴۳۲ نفر از کودکان و نوجوانان استان در این کانون نیوزداد.