علت گرایش زنان به مواد دخانی چیست؟/ تعداد زنان سیگاری ایران
آمارها نشان می دهد که گرایش زنان به مصرف مواد دخانی به ویژه قلیان، رو به افزایش است و این زنگ خطری برای سلامت جامعه تلقی می شود.