علیرضا موسی علی رئیس هیئت شطرنج استان کرمان شد
علیرضا موسی علی با ۱۰ رأی از مجموع ۱۷ رأی مأخوذه به عنوان رییس هیئت شطرنج استان کرمان انتخاب شد.