عمار حکیم: دولت عراق باید بدون دخالت خارجی تشکیل شود
رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار با «برت مک‌گورک» تأکید کرد عراق باید از مداخلات خارجی دور نگه داشته شود.