غارت ثروت کشورها با راه اندازی سناریویی‌هایی از یازده سپتامبر تا داعش + فیلم
سران آمریکایی سالهاست سیاستی‌ پیر را در منطقه غرب آسیا اجرا می‌کنند تا همچنان منابع این منطقه را غارت کنند.