غنی به کمیسیون انتخابات هدایت داده تا نمایندگان کنونی دوباره به مجلس راه نیابند


غنی به کمیسیون انتخابات هدایت داده تا نمایندگان کنونی دوباره به مجلس راه نیابند

معاون اول مجلس نمایندگان می‌گوید که رییس وستر غنی به اعضای کمیسیون انتخابات هدایت داده است تا نمایندگان کنونی دوباره به مجلس راه نیابند.

به گزراش نویسنده وستر؛ همایون همایون معاون اول مجلس که در نشست امآنلاین شنبه (۱۱ حمل) این مجلس صحبت می‌کرد گفت: “حلقه نزدیک به رییس غنی می‌گویند که آقای غنی به اعضای کمیسیون انتخابات هدایت داده است تا از نمایندگان کنونی به جز چند نفری نزدیک به حکومت، نباید دوباره به مجلس راه یابند”.

آقای همایون افزود که در انتخابات آینده پارلمانی شاید او کاندید نباشد اما نمایندگان مجلس نباید از این تصمیم آقای غنی به سادگی بگذرد.

او گفت که آقای غنی می‌خواهد جوانانی در انتخابات آینده پارلمانی به مجلس راه یابند که از برنامه‌هایش حمایت کرده و نیز برای او در انتخابات ریاست وستری کمپاین نمایند.

معاون اول مجلس تاکید کرد که مسوولیت انتخابات غیر شفاف را هیچ کسی نخواهد پذیرفت.

به گفته او، کمیسیون انتخابات نیز از استقلالیت کامل برخوردار نیست و فساد گسترده در این کمیسیون وجود دارد.

معاون اول مجلس گفت که هم اکنون کارمندان ساحوی و پست‌های دی اف سی در کمیسیون انتخابات بین اعضای این کمیسیون تقسیم شده است.

آقای همایون همچنین آقای غنی را به دخالت در شورای عالی صلح متهم کرد و گفت که تمام مصارف که در این شورا می شود از خاطر کمپاین آینده رییس وستر است.

او خطاب به آقای غنی گفت: “در انتخابات آینده ریاست وستری کسی به شما رای نخواهد داد و فریب پروژه‌های نمایشی شما را نخواهد خورد و شما رییس وستر کاذب آینده باقی نخواهید ماند”.

عبدال الله محمدی دیگر عضو مجلس نیز گفت که رییس وستر در دیدار اخیرش به کمیشنران کمیسیون انتخابات دستور داده است تا از نمایندگان فعلی بیشتر از ۲۵ نفر نباید در انتخابات آینده به مجلس راه یابند.

آقای محمدی بیان داشت که این هدایت رییس وستر نگران کننده است و باید بررسی شود.

اما، مولوی تره خیل محمدی یک عضو دیگر مجلس، این ادعاها را توهین به رییس وستر خواند و گفت: “هرکسی که به رییس وستر توهین می‌کند در واقع به مردم افغانستان توهین کرده است”.

 در همین حال، برخی نمایندگان مجلس تاکید داشتند که انتخابات ریاست وستری همزمان با انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی برگزار گردد.

صالح محمد سلجوقی گفت: “براساس تاریخ که برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی اعلام شده، با برگزاری انتخابات ریاست وستری ۴ ماه تفاوت دارد؛ بناً برای جلوگیری از مصارف گزاف در برگزاری دو انتخابات پی هم باید هردو انتخابات همزمان برگزار شود”.

آقای سلجوقی افزود برای برگزاری هرکدام از انتخابات پارلمانی و ریاست وستری ۱۵۰ میلیون دالر پیشبینی شده است و اگر هردو انتخابات همزمان برگزار شود ۱۵۰ میلیون دالر صرفه جویی خواهد شد و این پول برای نجات مردم از گرسنگی به مصرف رسد.

این در حالی است که کمیسیون انتخابات تاریخ جدید برگزاری انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی را ۲۸ میزان ۱۳۹۷ تعیین کرده است و قرار است کمیسیون رسماً این تاریخ را به مردم افغانستان اعلام کند.

بربنیاد ماده ۶۱ قانون اساسی وظیفه رییس وستر در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد و انتخابات ریاست وستری در خلال ۳۰ الی ۶۰ آنلاین قبل از این تاریخ باید برگزار گردد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر