فرانسه و انگلیس می توانند برای ادامه حیات برجام به شورای امنیت قطعنامه ببرند
یک کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: فرانسه و انگلیس عضو مشترک اتحادیه اروپا و شورای امنیت می‌توانند موضوع ادامه حیات برجام را در قالب یک قطعنامه به شورا ببرند.