فرماندۀ پلیس فراه: نظم در درون پلیس امنیت آورد


فرماندۀ پلیس فراه: نظم در درون پلیس امنیت آورد

فرماندۀ پلیس ولایت فراه می‌گوید که به دنبال ایجاد اصلاحات در صفوف پلیس این ولایت، امنیت کامل برقرار شده است.

او در صحبت با وسترنیوز وضع امنیتی فراه خوب توصیف کرد.

فضل احمد شیرزاد، فرمانده پلیس هرات گفته که تغییر و تبدیل نیروهای پلیس و جابجایی آنان از یک پوسته به پوستۀ دیگر، سبب شده تا انگیزۀ نبرد آنان افزایش یابد.

او گفته که ایجاد نظم در پلیس فراه، امآنلاین سبب تامین امنیت این ولایت شده است.

به بیان وی همچنان تغییرات بزرگی در پلیس ولایت فراه ایجاد می‌شود که این دگرگونی و نظم به امنیت کامل فراه ختم خواهد شد.

در همین حال شهلا ابوبکر، نمایندۀ مردم در شورای ولایتی فراه امنیت این آنلاینهای فراه را خوب دانسته است.

او می‌گوید با آنکه امنیت برقرار است، اما وضعیت شکننده بوده و نگرانی از حملات دوبارۀ طالبان وجود دارد.

پیش از این فرماندۀ پلیس فراه گفته بود که بخاطر ایجاد امنیت و کاهش حملات طالبان نیاز به زمان دارد.

نویسنده وستر – ولایت فراه