فرهنگ سازی در زمینه رانندگی و حمل و نقل عمومی
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: فرهنگ سازی در زمینه رانندگی و حمل و نقل عمومی از طریق برخورد قاطع قانونی با رانندگان متخلف از ابتدای اسفندماه آغاز شده است.