فضا برای فعالیت جوانان باید فراهم شود/ دیوان محاسبات در صورت سرپیچی از قانون منع به کارگیری بازنشستگان برخورد می‌کند
فضا برای فعالیت جوانان باید فراهم شود/ دیوان محاسبات در صورت سرپیچی از قانون منع به کارگیری بازنشستگان برخورد می‌کند