فعلاً طرح مسکن نیوزنگاران در دستور کار مجلس نیست/ مبحث قانون مقررات ساختمان ضمانت اجرایی ندارد
فعلاً طرح مسکن نیوزنگاران در دستور کار مجلس نیست/ مبحث قانون مقررات ساختمان ضمانت اجرایی ندارد