فیلمی از وضعیت نامناسب جاده در دهستان زردلان
وضعیت اسفناک جاده در دهستان زردلان شهرستان چرداول باعث گلایه ساکنان این منطقه شده است.