فیلم‌های ورزشی باید ساخته شود
علیرضا شجاع نوری از سختی بازی در «سونامی» تا پرداختن به سوژه‌های ورزشی در سینما گفت.