قاضی فدرال ایران را به پرداخت ۱۰۴ میلیون دلار غرامت محکوم کرد
یک قاضی آمریکایی، در حکمی غیابی ایران را به پرداخت ۱۰۴.۷ میلیون دلار غرامت به قربانیان حمله مورد ادعا در ظهران عربستان که در آن ۱۹ نظامی آمریکایی کشته شدند، متهم کرده است.