قاچاق پرندگان، راهی برای سودجویی از نعمت های خدادادی
سالیان متمادی است که قاچاق موجودات زنده روشی غلط و غیرقانونی برای امرار معاش و کسب سود است که علاوه بر ضربه بر تنه اقتصاد کشور، سبب انقراض گونه های جانداران می شود.