قشری که از خدمات شهری محروم هستند/ مصائب یک ویلچرنشین برای تردد در تهران
معلولان بخشی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که به دلایل محدودیت‌های جسمی و حرکتی هنگام استفاده از خدمات شهری رنج می‌برند.