لحظه دنبال کردن مرد سیاهپوست قبل از کشته شدن توسط پلیس مینیاپولیس آمریکا + فیلم
تصاویر ویدئویی ضبط شده توسط پلیس مینیاپولیس آمریکا قبل از کشته شدن یک مرد سیاهپوست منشر شد.