لحظه وحشتناک پیچیدن مار پیتون به دور گردن جنگلبان! + فیلم
جنگلبانی که با هدف کسب شهرت قصد گرفتن سلفی با یک مار پیتون غول پیکر را داشت ناگهان با چالشی دلهره آور مواجه شد.