لزوم تغییر ساختار شرکت های خودروسازی ایرانی/خودروسازان به کدام بخش وابسته هستند دولتی و یا خصوصی؟
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است ساختار شرکت های خودروسازی ایرانی تغییر کند و مشخص شود که خودروسازان صرفا به دولت و یا به بخش خصوصی وابسته هستند.