لزوم توسعه ورزش و ایجاد نشاط در جامعه



سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری کرمانشاه بر لزوم توسعه ورزش و استفاده از این فرصت برای ایجاد نشاط در جامعه تاکید کرد.