لزوم جهاد دانشگاهی به سد سازی و موضوع بحران آب
رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان گفت: جهاد دانشگاهی به موضوع بحران آب ورود پیدا کند.