لوکس‌ترین زندان جهان برای شهزاده‌‌های سعودی


لوکس‌ترین زندان جهان برای شهزاده‌‌های سعودی

هوتل پنج ستاره ریتزکارلتون ریاض که میزبان یک کنفرانس بزرگ برای نشان دادن ظرفیت های اقتصادی عربستان سعودی بود اکنون زندان شهزاده های ناراض سعودی است .