ماجرای روز قدس در ۳۶۰ درجه روایت می‌شود
جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی ۳۶۰ درجه، به استقبال روز قدس می‌رود و این راه‌پیمایی مهم را مورد بررسی قرار می‌دهد.