مبارزان یمنی کنترل چند پایگاه مزدوران سعودی را به دست گرفتند
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن تعدادی از پایگاه‌های مزدوران سعودی را در مناطق عملیاتی مزویه در ناحیه المتون استان جوف به کنترل خود درآوردند.