مجوزدارها چگونه در فضای مجازی تخلف می‌کنند؟
برخی افرادی که مجوز فعالیت اقتصادی در فضای مجازی را به دست آورده اند تخلف‌ها و گاهی فعالیت‌های غیرمجازی را با همین پوشش انجام می‌دهند.