مخالفت کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت با تخریب روستای فلسطینی
نمایندگان دائم کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت اعلام کردند با هرگونه تصمیم اسراییل برای ویران کردن روستای خان الاحمر مخالف هستند.