مدرک منتشر شده در مورد حساب بانکی آیت الله مکارم شیرازی دروغ محض است
آیت الله مکارم شیرازی گفت:مدرکی که اخیرا در مورد حساب بانکی آیت الله مکارم شیرازی در فضای مجازی منتشر شده جعلی است.