مراسم تجلیل از نمایندگان و کارکنان جانباز و شاهد مجلس شورای اسلامی
مراسم تجلیل از نمایندگان و کارکنان جانباز و شاهد مجلس شورای اسلامی