مردم امسال در اربعین گُل کاشتند/تحمل مشکلات در راه امام حسین (ع) رونق مراسم را بیشتر می کند
کارشناس مذهبی گفت:امسال مشکلات بیشتر بود اما مردم به مشکلات بی اعتنایی کردند و در اربعین گل کاشتند.