مردم باید مطالبه گر باشند
استاندار کرمان گفت: باید نهضتی برای مطالبه گری به حق و قانونی مردم در استان کرمان به وجود آوریم.