مردم لبنان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی تظاهرات کردند
هزاران نفر از مردم بیروت در اعتراض به سیاست‌های دولت لبنان و وضعیت بد معیشتی به خیابان‌ها آمده و با بستن چندین خیابان اصلی این شهر اعتراض خود را به دولت نشان دادند.