مروری بر هفته بیست و هشتم سری آ ایتالیا +فیلم
فوتبال ۱۲۰ در آیتمی به مرور هفته بیست و هشتم سری آ ایتالیا پرداخت.