مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی به وزارت علوم منتقل می شود
رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی گفت:مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی بنابر مصوبه شورای عالی اداری در حال انتقال به وزارت علوم است.