مرگ راننده ۲۰۶ در برخورد با کامیون
درمحور فرعی شهرستان زرندیه راننده ۲۰۶ در برخورد با کامیون جان داد.