مزارع گندم حمیدیه سمپاشی شدند
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه از سمپاشی مزارع این شهرستان علیه زنگ زرد گندم نیوز داد.