مسجد روستای شنغال خالدی افتتاح شدهمزمان با دومین روز از محرم مسجد روستای شنغال خالدی افتتاح شد .