مسمومیت سه نفر بر اثر مصرف قارچ سمی
سه نفر در شهرستان اردل بر اثر مصرف قارچ سمی مسموم شدند.