مسمومیت چن تن از مردم ایلام براثر قارچ سمی
معاون غدا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: ۱۴نفر ایلامی براثر قارچ های های سمی مسموم شدند.