مسمومیت ۱۰ دانش آموز بر اثر نشت گاز
۱۰ دانش آموز سروستانی بر اثر مسمومیت مونوکسید کربن راهی بیمارستان شدند.