مسمومیت ۱۰ دانش آموز بر اثر نشت گاز




۱۰ دانش آموز سروستانی بر اثر مسمومیت مونوکسید کربن راهی بیمارستان شدند.