مسکو: تحرکات ناتو، مانع عادی سازی روابط این سازمان با روسیه است
معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد اگر ناتو به سیاست مواجهه (با روسیه) پایان ندهد، بازگشت روابط بین این سازمان و روسیه به روال سابق غیرممکن است.