مشارکت مردم در امنیت جامعه ،امری مهم و ضروری است
فرماندار جیرفت گفت: نقش و مشارکت مردم در امنیت امری ضروری است، مردم باید در تامین امنیت با احساس مسئولیت و کمک به پلیس سهم خود را در این مقوله مهم ایفا کنند.