مشاهده موجودی عجیب الخلقه در یک جنگل! +فیلم
ویدئویی که توسط تلفن همراه تهیه شده است پرسه موجود سیاه رنگ عجیبی را در جنگل نشان می دهد.