مشاور رییس وستر: موسسات تحصیلات عالی خصوصی به یک چالش مبدل شده‌اند


مشاور رییس وستر: موسسات تحصیلات عالی خصوصی به یک چالش مبدل شده‌اند

مشاور رییس وستر در امور زیربنا، فعالیت غیرمعیاری شماری از موسسه تحصیلات عالی خصوصی را چالشی فراه راه جوانان کشور خوانده که در زمان حکومت پیشین ایجاد شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ همایون قیومی مشاور ارشد رییس وستر در امور زیر بنا، امآنلاین شنبه (۱ثور) در یک نشست نیوزی در کابل از تهیه سندی نیوز داد که براساس آن تغییرات اساسی در دانشگاه‌های کشور رونما خواهد شد.

آقای قیومی گفت که این تغییرات بخش‌های تعدیل قوانین و پالیسی‌های تحصیلات عالی، تغییر نصاب تحصیلی دانشگاه‌ها، ارتقای سویه دانشجویان، مشغول به کارشدن نیمه وقت دانشجویان رشته‌های فنی و مسلکی، اعتبار دهی بر اسناد تحصیلی و تغییرات کیفی در روند فعالیت موسسات تحصیلی خصوصی را شامل خواهد شد.

وی در بخشی از گفته هایش به وجود ده‌ها موسسه تحصیلی عالی و نیمه عالی خصوصی که غالبا به صورت غیر معیاری در سراسر افغانستان فعالیت می‌کنند اشاره کرده، آن‌را مشکلی فراراه جوانان افغانستان خواند که در زمان حکومت پیشین ایجاد شده است.

به گفته وی، عدم نظارت درست و جواز دهی غیر معیاری به موسسات خصوصی که در زمان حکومت پیشین رایج شده بود، باعث رشد کمی مراکز تحصیلی شده اما روند تحصیلات معیاری را درکشور دچار چالش کرده است.

آقای قیومی خاطر نشان ساخت که در سندی که در پیوند به اعمال تغییرات در ساختار تحصیلات عالی به تازگی تهیه شده، معیاری شدن فعالیت‌های موسسات تحصیلی خصوصی نیز شامل بوده و در صورتی به این مراکز اجازه فعالیت داده خواهد شد که کارکردشان با معیارهای تعیین شده در سند یاد شده مطابق باشند.

وی تصریح نمود که براساس این برنامه مراکز تحصیلی که نتوانند فعالیت‌شان را با معیارهای که در سند جدید تحصیلات عالی درج خواهد شد مطابقت دهند، بسته خواهند شد.

این مشاور رییس وسترهمچنان تغییرات در نصاب تحصیلی دانشگاه‌ها را ضرورت دیگری خواند که در جریان سال جاری بدان پرداخته می‌شود.

این در حالی است که از سه سال به این سو روند صدور جواز به موسسات تحصیلی خصوصی به دلیل آنچه که غیرمعیاری بودن فعالیت موسسات تحصیلی در کشور خوانده می‌شود، به کلی متوقف شده است.

عبدالجلیل سروش-نویسنده وستر