مشخص شدن بیش از ۴۰۰ مسجد برای اعتکاف
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان از مشخص شدن ۴۵۹ مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف در استان نیوز داد.