مشکلات بانکی سدپیش روی روابط ایران و بلغارستان
شافعی گفت:مشکلات بانکی و نبود بانک اطلاعات فرصت‌های تجاری و مشکلات گمرکی از موانع اصلی سرمایه گذاری میان ایران و بلغارستان است.