مشکلات واحدهای صنفی آسیب دیده در زلزله باید سریعتر رفع شود
معاون استاندار گفت: یکی از اولویت بازسازی واحدهای آسیب دیده تجاری؛ رونق کسب و کار و احیای چرخه تولید است و باید در حل مشکلات اصناف تلاش کنیم .