مصدومیت ۶ ازنایی در حوادث چهارشنبه آخرسال
مسئول اورژانس ازنا گفت: طی ساعات گذشته ۶ نفر از شهروندان ازنایی دچار حادثه شدند.