مطالبات کلزاکاران به طور کامل پرداخت شد/ پیشنهاد نرخ خرید سه هزار و ۴۵۰ تومانی کلزا
مهاجر گفت: در سال زراعی ۹۷-۹۶ ، ۳۳۳ هزار تن کلزا از کشاوزران خریداری و پول آن به طور کامل به کشاورزان پرداخت شد.